leduanSt1 / CCVMTPTPM_NHOM6

0 stars 0 forks source link

Chọn framework #2

Closed leduanSt1 closed 2 months ago

leduanSt1 commented 2 months ago
leduanSt1 commented 2 months ago

Hiện tại có rất nhiều framework để viết backend, mỗi framework đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng:

  1. Django:
  1. Flask:
  1. Express:
leduanSt1 commented 2 months ago

Một số framework frontend phổ biến:

  1. React: React là một framework được phát triển bởi Facebook. Nó tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng web động với khả năng tương tác cao. React sử dụng JSX để tạo ra các thành phần (components) và hỗ trợ việc tái sử dụng các thành phần này.

  2. Angular: Angular là một framework phát triển bởi Google. Nó tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng web động và phức tạp. Angular sử dụng TypeScript để viết mã và có nhiều tính năng hữu ích như dependency injection, routing, forms, và testing.

  3. Vue.js: Vue.js là một framework dễ học và dễ sử dụng, tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng web động và phần mềm đơn giản. Vue.js sử dụng một cú pháp đơn giản để tạo ra các thành phần và hỗ trợ tái sử dụng các thành phần này.

  4. Bootstrap: Bootstrap là một framework CSS được phát triển bởi Twitter. Nó cung cấp một số tính năng như đáp ứng (responsive design), giao diện người dùng (UI) và các thành phần (components) để giúp xây dựng các trang web đẹp và dễ sử dụng.

Tùy thuộc vào yêu cầu của dự án, từng framework sẽ có ưu và nhược điểm riêng. Ví dụ, React và Vue.js có tập trung vào hiệu suất và tái sử dụng thành phần, trong khi Angular cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ. Bootstrap cung cấp các thành phần (components) để giúp xây dựng các giao diện người dùng đẹp và dễ sử dụng